Sandawegkiʼĩ andigkoo

Somaʼõ lhaawa qʼoowaʼõga nowagka!

Heeu ukurasatsʼi Sandawe-dturdta-adisi humaahumaa qʼoowaabpo. Sandawe-dturudta-gkalee-adisĩ nĩ tcu-adisigki. Malheegkõ nigkoo o dtidte soma au simudtatchegko gkoome au habpu-kompyudtadtatche.

O adisi tsʼekhe gkoose Sandawegkiʼĩ andigkaadto. O somasatsʼi daabpo au hogoritchetsʼigko gkoome.

Tlʼwã kʼwaamatsʼiʼõ

Sũ Sandawesũ-dturudtadta, udtaa looloʼtcho hia tlʼwãgaa kʼwaamatsʼiiʼ dtetsʼi cʼinkaiʼ, Alagwa-tsʼaanao niʼwa. Ikha manatsʼi udtaatche hingo Alagwãso tlʼwãwasiso. Alagwãso-tsʼaana humbũ nĩ tchĩaʼ qemewa akhi hesogkiaa hesogkiʼĩgaʼ ncwee, gkwaa heekhwe kʼwamatsʼiwasekhẽgaa cãtsʼiwa. Alagwãso mee haliseʼĩdtoso Sandawedta hewekhedtanakhẽtsʼi. Bpaa tcũsiʼ nqekhẽdtasiʼ tlʼwãdtana hinsogki uraʼ deẽ cãtsʼimsetsʼi Alagwatsʼesõsogki. Heesotsʼi tlʼwa-tlʼweeʼwaio haqa. Heeso ikhaʼ manatsʼi, hia kʼitlʼoosisoiʼ aa teeaʼ lhagkuaa gkwaa mee tlʼwãgaa xʼoo. Hia lheʼ heeu lhakʼeẽgaa cãtsʼiiʼ, ncomoso haanagkĩ nĩ sayoso. Hiaʼ sayoiʼ aa magkaa lhakheʼõgaʼ boowe ncomoso tchiasogkimeeaʼ. Lhakhimaadtokhẽ hia qʼootsʼiwaiʼ, aa ncomoso gkisokhi dtetsʼi swamgkiso lhakʼeeaʼ malheʼĩgaʼ xumasanaʼ kinseʼĩ. Kinseʼĩdtosõso hiaʼ xumai-kooʼõgaʼ nxeeiʼ, boʼwaakhiʼĩgi tee tlʼwã xʼaʼseesẽ hagkuaʼ nxũkeeʼõtsʼi. Teẽ hewe hiaʼ dtedtegkweeiʼ bpakhi tlʼwã xʼoo. Sũ ikho manaa nĩ ikho aaretsʼi.

Doʼoo swe tlʼwãdtanaẽtsʼi cãgee Warangeẽ higkia booweʼõtsʼi: Baarasatsʼi 8:22


Qʼuma iewaʼõna, xaʼõ-nqekhẽ nĩ sosobo-nqekhẽgki kʼwaamatsʼiwaitsʼe, nĩ tchawa-nqekhẽ nĩ hixʼi-nqekhẽgki kʼwaamatsʼiwaitsʼe, xogkã nĩ barĩ nĩ dtweẽ nĩ kʼimeedtegki kʼwaamatsʼiwaitsʼe.

Nĩ tlʼeseẽgki, Zakaria-gkidtabudta 10:1-2, Warangee ikha bokhisũ,  


Na alituwambia: Mwombeni Mwenyezi-Mungu awape mvua za masika. Mwenyezi-Mungu ndiye aletaye mawingu ya mvua; ndiye awapaye watu mvua za rasharasha, na kustawisha mimea shambani kwa ajili ya wote. Vinyago vyao vya kupigia ramli ni upuuzi mtupu, na waaguzi wao wanaagua uongo; watabiri wao wanatabiri ndoto danganyifu, na kuwapa watu faraja tupu.

 

 

 

san_story_booklets.jpg