Yona-video Cʼeeõ

Adisi-video cʼeeʼõ minigkoo xaea nowagka. O Yona-asisi cangeebpo.  Tlʼeseẽgki videõ heeu simudtatche gkoomesatsʼi daabpo au habpu-kompyudtadtatche.

 

 

 

 

 

 

 

 

Magkatsʼigko cʼeeʼõtsʼi!