Lukasi-video Cʼeeʼõ

Adisi-video cʼee’õ minigkoo xaea nowagka. O Yesu-dturuadta-filamu cangeebpo, Bo Lhaaũ Lukasia andigkaakheʼ. Tlʼeseẽgki videõ heeu simudtatche gkoomesatsʼi daabpo au habpu-kompyudtadtatche.