Baarasatsʼi video

O Warangeeaa qʼumaa ncuʼwaakheʼ cãʼõ-qwaai qʼoowe, nĩ magkaa tchia qʼumadta neesekhẽ.

Heeu adisĩtsʼi o dtidteegkiwaʼ nqoowẽ cʼeebpo, dtetsʼi habpu-simudtanã nĩ habpu-kompyudtadtana gkoomebpo, tcuũgki tlʼala, xhemootcheetsʼi.