Sandawe-koodta

Yona-video Cʼeeõ

Adisi-video cʼeeʼõ minigkoo xaea nowagka. O Yona-asisi cangeebpo. Tlʼeseẽgki videõ heeu simudtatche gkoomesatsʼi daabpo au habpu-kompyudtadtatche.

Magkatsʼigko cʼeeʼõtsʼi!